JCMF Logo
Setkani 2010
Srni na Sumave, 4.-6. listopadu 2010
Hotel Srni
Úvod
Plenární přednášky
Výbory
Program
Info pro účastníky
Info pro autory
Registrace
Seznam účastníků
Ubytování
Doprava

Plenární přednášky:

Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha)
Název přednášky: Znají psi matematiku?

Abstrakt:

Jak se má zachovat pes stojící na břehu řeku, když se chce co nejdříve dostat k míči hozenému do vody a přitom umí běhat rychleji než plavat? Této jednoduché úloze je věnováno překvapivě velké množství publikací a lze ji řešit mnoha různými metodami. Ukážeme některá elegantní řešení (diferenciální počet, Cauchyova-Schwarzova nerovnost, elementární geometrie) a zaměříme se na různé modifikace úlohy. K nim patří i známý problém z optiky: odvození Snellova zákonu lomu pomocí Fermatova principu.Doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. a kol.
Název přednášky: Předpoklady žáka k řešení úloh a různé způsoby jejich řešení

Abstrakt:

V přednášce ukážeme výsledky rozsáhlého projektu, který měl dva cíle. Prvním bylo naučit žáky ve věku od 12 do 18 let používat heuristické strategie při řešení matematických úloh. Jednotlivé strategie budou stručně představeny včetně ukázek elegantních řešení úloh různé obtížnosti. Druhým cílem projektu bylo vypracování struktury vnitřních předpokladů žáka k řešení úloh, jejíž znalost umožní učiteli odstranit překážky, které žákovi zabraňují úlohu úspěšně vyřešit. Stručně přiblížíme výsledky dvouleté experimentální výuky, která přinesla jak u žáků, tak i u participujících učitelů zajímavé změny nejen v dovednostech, ale i v postojích k řešení problémů a výuce matematiky.Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Název přednášky: Cítí se žáci a žákyně ZŠ kompetentní v matematice?

Abstrakt:

Pro výkony v jakémkoliv předmětu, včetně matematiky, není důležité pouze to, jaké reálné znalosti a dovednosti žáci a žákyně mají, ale také to, zda a nakolik si připadají kompetentní. Zahraniční výzkumy ukazují, že pokud žáci a žákyně důvěřují svým kompetencím, pouští se do náročnějších úkolů a jsou vytrvalejší při překonávání překážek, čímž své kompetence dále prohlubují. Aktuální český výzkum nabízí údaje o míře pocitu matematických kompetencí mezi žáky a žákyněmi 4. až 9. ročníků ZŠ (n=1383). Výsledky ukázaly, že pocit kompetence se s věkem snižuje a že ho mají nižší žákyně. V příspěvku budou podrobně představeny výsledky českých i zahraničních výzkumů a hlavní teoretické přístupy k pocitu žákovské kompetence.

Important dates

Předběžná registrace
do 30. dubna 2018

Závazná registrace
do 15. června 2018

Odeslání příspěvku
do 15. června 2018

Úhrada vložného
do 30. června 2018

Zahájení konference
8. listopadu 2018Contact

lavicka(at)kma.zcu.cz

Miroslav Lávička
KMA FAV ZČU
Technická 8
301 00 Plzeň
Tel: 377 632 619